Place and Location II

[Koht ja paik II]

KOHT ja PAIK /
PLACE and LOCATION II


Eds. Virve Sarapik, Kadri Tüür, Mari Laanemets
Proceedings of
the Estonian Academy of Arts 10
Tallinn 2002. – 544 p.
ISBN 9985-786-49-1

Sisukord / Contents:
Saateks   pp. 9–11   [pdf]
Foreword   pp. 12–15   [pdf]

I MAASTIK ja KULTUUR / LANDSCAPE and CULTURE

ARNOLD BERLEANT
Notes for a Cultural Aesthetic   pp. 19–25   [pdf]
Märkmeid kultuuriesteetikast (kokkuvõte)   p. 26

SVEN ARNTZEN
Cultural Landscape and Approaches to Nature – Ecophilosophical Perspectives   pp. 27–49   [pdf]
Kultuurmaastik ja looduskäsitlused – ökofilosoofilisi perspektiive (kokkuvõte)   pp. 49–50

KAIA LEHARI
A Winter Landscape with a Bridge   pp. 51–59   [pdf]
Talvine maastik sillaga   pp. 60–67

TIMO MARAN
Ecosemiotic Basis of Locality   pp. 68–80   [pdf]
Lokaalsuse ökosemiootilisi aluseid   pp. 81–92

HANNES PALANG, PIRET PAAL
Places Gained and Lost   pp. 93–110   [pdf]
Loodud ja kaotatud paigad (kokkuvõte)   pp. 110–111

KRISTIINA HELLSTRÖM
Landscape as a Museum? Preserving Valuable Farming Landscapes with Political Measures   pp. 112–126   [pdf]
Maastik kui muuseum? Väärtusliku põllumajandusmaastiku säilitamine poliitiliste meetmetega (kokkuvõte)   pp. 127–128

II MAASTIK, TÄHISTAMINE ja REPRESENTATSIOON / LANDSCAPE, SIGNIFICATION and REPRESENTATION

PAULI TAPANI KARJALAINEN
Landscapes’ Ways   pp. 131–138   [pdf]
Maastiku olekud (kokkuvõte)   pp. 139

ANTI RANDVIIR
Space and Place as Substrates of Culture   pp. 140–154   [pdf]
Ruum ja koht kui kultuuri substraadid (kokkuvõte)   pp. 155

PEET LEPIK
Symmetry and Semiosis (An Introduction)   pp. 156–161   [pdf]
Sümmeetria ja semioos (Sissejuhatuseks)   pp. 162–167

STELLA PELŠE
Essence vs. Appearance – Picture Space in Modernist Theoretical Writings   pp. 168–181   [pdf]
Olemus vs. nähtumus: pildiruum modernismi teoreetilistes kirjutistes (kokkuvõte)   pp. 181–182

VIRVE SARAPIK
Landscape: The Problem of Representatsion   pp. 183–199   [pdf]
Maastik: kujutamise probleeme (kokkuvõte)   pp. 199–200

KRISTIĀNA ĀBELE
Revealing a Hidden Life – Landscape as a Visual Metaphor in Latvian Art of the Early 20th Century   pp. 201–213   [pdf]
Tuues esile varjatud elu: maastik kui visuaalne metafoor 20. sajandi alguse läti kunstis (kokkuvõte)   pp. 213–214

JĀNIS KALNAČS
Landscape as an Indicator of Art Life in Latvia During the Period of Nazi Occupation   pp. 215–224   [pdf]
Maastik kui kunstielu indikaator saksa okupatsiooni aegses Lätis (kokkuvõte)   pp. 225–226

RUTA ČAUPOVA
Concepts and Motifs of Landscape in Contemporary Latvian Sculpture   pp. 227–238   [pdf]
Maastikukontseptsioonid ja -motiivid kaasaegses läti skulptuuris (kokkuvõte)   pp. 238–239

PEETER LINNAP
About the Address in Estonian Photography   pp. 240–252   [pdf]
Aadressist eesti fotograafias   pp. 253–264

KARIN PAULUS
Home in a Distorting Mirror   pp. 265–273   [pdf]
Kodu kõverpeeglis   pp. 274–281

MARI LAANEMETS
Mapping Heterotopia: Elicited Encounters in Tallinn   pp. 282–315   [pdf]
Heterotoopia kaardistamisest: väljameelitatud kokkupõrked Tallinnas   pp. 316–345

ANNELI SARO
Establishment of Stage   pp. 346–353   [pdf]
Lava kehtestamine   pp. 354–360

LIINA UNT
Creating the Place   pp. 361–369   [pdf]
Kohtade lavastamine   pp. 370–377

III KESKKOND, KOHT, TEKST / ENVIRONMENT, PLACE, TEXT

NATALIA ZLYDNEVA
Wasteland as a Text of Culture   pp. 381–386   [pdf]
Tühermaa kui kultuuritekst (kokkuvõte)   pp. 387

MAIE KALDA
Estonian Literary Slum   pp. 389–404   [pdf]
Eesti kirjanduslik agul (kokkuvõte)   pp. 404–406

INGRID VELBAUM-STAUB
Arcadia on Lasnamägi. The Fitting of Chronotope into a Real Landscape   pp. 407–418   [pdf]
Arkaadia Lasnamäel. Kronotoobi sobitamine reaalsesse maastikku   pp. 419–430

ANNELI MIHKELEV
Texts of Tallinn and Tartu in Estonian Poetry   pp. 431–454   [pdf]
Tallinna ja Tartu tekst eesti luules   pp. 455–478

MARJA KALLASMAA
Toponyms as an Environment for a User of Names and an Object for the Researcher of Names   pp. 479–483   [pdf]
Kohanimed kui keskkond nimekasutajale ja objekt nimeuurijale   pp. 484–487

KADRI TÜÜR
Those Who Love (in) the Woods   pp. 488–496   [pdf]
Need, kes armastavad metsa(s) (kokkuvõte)   pp. 496–498

ENE-REET SOOVIK
‘To Be a Landscape’: Some Aspects of Landscape Representation in Paul-Eerik Rummo’s Poetry   pp. 499–509   [pdf]
‘Olla maastik’: mõningaist maastikukujutuse aspektidest Paul-Eerik Rummo luules (kokkuvõte)   pp. 509–510

MARIA ZADENCKA
Transformations in the National Landscape: Steppe and Sea in Polish Literature and Art   pp. 511–528   [pdf]
Rahvusliku maastiku transformatsioonid: stepp ja meri poola kirjanduses ja kunstis (kokkuvõte)   pp. 527

ARNE MERILAI
Minu luule kohakus ehk kus on kullalla koduke   pp. 529–536
Summary   pp. 536

Autorid   pp. 537–540
Contributors   pp. 541–544