Place and Location III

[Koht ja paik III]

KOHT ja PAIK /
PLACE and LOCATION
Studies in Environmental Aesthetics
and Semiotics III


Eds. Virve Sarapik, Kadri Tüür
Proceedings of
the Estonian Academy of Arts 14
Tallinn 2003. – 464 p.
ISBN 9985-9465-0-2

Published by
The Research Group of Cultural and Literary Theory, Estonian Literary Museum
Institute of Art History, Estonian Academy of Arts
Estonian Semiotics Association


Editorial team:
Eva Näripea, Piret Viires, Andres Kurg
Marika Liivamägi, Krista Kaer, Tiina Laats (translators)
Stewart Johnson, Alyson Pendlebury (editors of the English text)
Cover photography and layout by Alo Paistik

This publication has been supported by:
Estonian Cultural Endowment
Estonian Academy of Arts
Estonian Science Foundation, grant no. 4799

Contents
Preface / Eessõna   pp. 8–9

I SIGNS and REPRESENTATIONS in URBAN SPACE

ARTO HAAPALA
The Urban Identity: The City as a Place to Dwell  pp. 13–22   [pdf]
Linnaidentiteet: linn kui elamise koht (kokkuvõte)  p. 23

GÖRAN SONESSON
Spaces of Urbanity: From the Village Square to the Boulevard   pp. 25–53   [pdf]
Linnaruumid. Külaväljakult bulvarile (kokkuvõte)  p. 54

SVEN ARNTZEN
Whose City, Whose Environment? Self–Determination, Ethics and the Urban Environment  pp. 55–74   [pdf]
Kelle linn, kelle keskkond? Enesemääratlemine, eetika ja linnakeskkond (kokkuvõte)  p. 74

YRJÖ SEPÄNMAA
Multi-Sensoriness and the City  pp. 75–85   [pdf]
Multisensoorsus ja linn (kokkuvõte)   p. 85

PAULI TAPANI KARJALAINEN
On Geobiography  pp. 87–92   [pdf]
Geo-biograafiast (kokkuvõte)  pp. 92–93

KAIA LEHARI
Island  pp. 95–106   [pdf]
Saar (kokkuvõte)  p. 106

VIRVE SARAPIK
_topias and Islands  pp. 107–128   [pdf]
_toopiad ja saared (kokkuvõte)  p. 129

JUSSI S. JAUHIAINEN
Urban Utopias, Revolutions and the 21st Century City  pp. 131–136   [pdf]
Linnautoopiad, revolutsioonid ja 21. sajandi linn (kokkuvõte)  pp. 136–137

NATALIA ZLYDNEVA
Urban Fun  pp. 139–146   [pdf]
Linnalõbu (urban fun) (kokkuvõte)  p. 146–147

DOROTHÉE BAUERLE-WILLERT
Culture, Place and Location  pp. 149–153   [pdf]
Kultuur, koht ja paik (kokkuvõte)  p. 153

II DRAWING MAPS. EDGY URBAN PERSPECTIVES

MARK GOTTDIENER
Urban Analysis as Merchandising: The ‘LA School’ and the Understanding of Metropolitan Development  pp. 157–181   [pdf]
Linna-analüüs kui kaubastamine: “LA koolkond” ja suurlinnade arengu mõistmine (kokkuvõte)  p. 182

ANTI RANDVIIR
Placing the City  pp. 183–200   [pdf]
Linna paigutamine (kokkuvõte)  pp. 203–219

VAIDAS PETRULIS
City and Ideology: Soviet Kaunas of 1945–1965  pp. 156–161   [pdf]
Linn ja ideoloogia: nõukogude Kaunas 1945–1965 (kokkuvõte)   p. 220

JANE RENDELL
A Place Between, Art, Architecture and Critical Theory  pp. 221–232   [pdf]
Vahepealne koht, kunst, arhitektuur ja kriitiline teooria (kokkuvõte)   p. 233

EWA REWERS
Bridging: From Urban Perversion to Urban Immersion  pp. 235–247   [pdf]
Sildade loomine: linlikust perversioonist linliku immersioonini (kokkuvõte)  p. 248

OSSI NAUKKARINEN
Mobile Cities: The Tram and the Uses of Urban Space   pp. 249–260   [pdf]
Liiklevad linnad. Tramm ja linnaruumi kasutusvõimalused (kokkuvõte)   pp. 260–261

SUSANN VIHMA
Things as Companions: A Peircean Approach to Urban Place   pp. 263–272   [pdf]
Asjad kui kaaslased: Peirce’ilik lähenemine urbanistlikule kohale (kokkuvõte)  pp. 272–273

KLASKE MARIA HAVIK
Towards a Site-Specific Practice – Reflections on Identity of Place   pp. 275–289   [pdf]
Kohaspetsiifilise tegutsemise suunas – mõtisklusi koha identiteedist (kokkuvõte)  p. 289

NICOLA KIRKHAM
Activism: Artful Tactics of Social Change in Urban and Cyber Space   pp. 291–298   [pdf]
Aktivism: sotsiaalsete muutuste riukalised taktikad linna- ja küberruumis   pp. 298–299

III CITIES, PLACES and TEXTS

NANCY BURKE
Cityscapes – Canadian Urban Space as Portrayed in Selected Fiction and Non-Fiction  pp. 303–312   [pdf]
Linnamaastikud – Kanada linnaruumi kujutamine ilu- ja dokumentaalkirjanduses (kokkuvõte)  pp. 312–313

ENE-REET SOOVIK
From The Bush to The City: Resistant Land and Reflective Women in Margaret Atwood’s Works  pp. 315–327   [pdf]
Metsa rüpest linna: maa vastupanu ja naiste vaatlused Margaret Atwoodi loomingus (kokkuvõte)  p. 328

HARRI VEIVO
City Margins, Art and Identity in Contemporary French Literature: Jean Rolin’s La Clôture and Michel Braud eau’s Loin des forêtspp. 329–342   [pdf]
Linna äärealad, kunst ja identiteet kaasaegses prantsuse kirjanduses: Jean Rolini La Clôture ja Michel Braudeau’ Loin des forêts (kokkuvõte)  p. 343

ANNELI MIHKELEV
City and Poetry: The Interaction between Material and Verbal Signs   pp. 345–359   [pdf]
Linn ja luule: materiaalsete ja verbaalsete märkide vastasmõju (kokkuvõte)  pp. 359–360

ÕNNE KEPP
A Chance of Estonian Urban Poetry? A Glance at Estonian Urban Poetry between 1860–1940  pp. 361–377   [pdf]
Eesti linnaluule võimalus? Pilk eesti linnaluulele aastail 1860–1940 (kokkuvõte)  pp. 377–378

MAIE KALDA
Teet Kallas’s Tallinn  pp. 379–393   [pdf]
Teet Kallase Tallinn (kokkuvõte)  pp. 393–394

PIRET VIIRES
Mustamäe Metamorphoses  pp. 395–402   [pdf]
Mustamäe metamorfoosid (kokkuvõte)  p. 403

EVA NÄRIPEA
Home and Away: Urban Representations in the 1980s’ Soviet Estonian Cinema   pp. 405–430   [pdf]
Kodus ja võõrsil: linnafilm 1980. aastail (kokkuvõte)  p. 431

PEETER LINNAP
Pictorial Estonia  pp. 433–443   [pdf]
Pildiline Eesti (kokkuvõte)  p. 444

OFFICE for COGNITIVE URBANISM
PedXing  pp. 445–457   [pdf]
Ülekäigurada (kokkuvõte)  p. 458

Contributors   pp. 459–461   [pdf]
Autorid  pp. 462–464