Kirjanduse lepitav otstarve

['The Reconciliatory Purpose of Literature'.] By Jaak Tomberg

Tartu: Tartu University Press, 2011, 200 pp.

Full pdf (includes summary in English)

Sarja “Heuremata” neljanda raamatuna ilmunud Jaak Tombergi monograafia “Kirjanduse lepitav otstarve” on kirjandusteoreetiline uurimus väljamõeldise üldisest filosoofilisest funktsioonist. Arutluse keskpunktis on fiktsiooni määrav roll võimalikkuse ja paratamatuse vahelise pinge leevendajana ning kirjanduse roll keelelise lausumise luhtumusliku loomuse ja ajalooliste võmalikkuste traagilise kao lepitajana. Uurimus sisaldab põhjalikumaid teoreetilisi käsitlusi Ene Mihkelsoni romaaniloomingu, Erkki Luugi luuleloomingu ning Betti Alveri vaikimisperioodi kohta.Sisukord:

Sissejuhatus

I

 1. Puhas võimalikkus tegelikkuse substantsina:
  tegelikkuse luhtumuslikust loomusest
  1.1. Keele-eelne, keele enese sees
  1.2. Antagonism ja minimaalne erinevus
  1.3. Tegelikkuse-eelne tegelikkuse enese sees
  1.4. Puhta võimalikkuse kirjanduslikke võrdpilte
  1.5. Tegelikustumise loogikad
  1.6. Tegelikkus kui võimalikkuste kadu: veast, mida tehakse
  1.7. Subjekt ja tegelikustumine: kirjanduslik võrdpilt
  1.8. Väljamõeldis ja luhtaminek
  Lävepakk
 2. Kirjutamise nõrk messianistlik jõud: luhtumiselt lepitusele
  Enne kõike
  2.1. Luhtaminek ajalooprotsessi substantsina: Walter Benjamini
  ajaloofilosoofilised teesid
  2.2. Nüüd-ajaga täidetud aja lugu
  2.3. Unustatud suutmatus tegutseda
  2.4. Nõrk messianistlik jõud: „Millal sa tuled?”
  2.5. Kirjutamise lepitav otstarve
  Lävepakk: ontoloogiliselt ebakõlalt ajaloolisele ebaõiglusele

  II
 3. Ene Mihkelsoni töö üksindus
  Enne kõike
  3.1. Küsimine põhimise korduva järele
  3.2. Piiride hägusus kui mihkelsonliku jutustajahääle
  substantsiaalne läte
  3.3. Lugeja konkreetsustetaguses ruumis
  3.4. Läbi isiku põhja käiv kordumine
  3.5. Kirjutaja, raamat ja töö üksindus
  3.6. „Mida unustada?”
  3.7. Ajalooliste võimalikkuste traagilise kao lepitus
  Lävepakk
 4. Kirjandus ja tundmatu: Luugi lause lepitav toime
  Enne kõike
  4.1. Luugi lause
  4.2. Tundmatu kui tegelik
  4.3. Lausumisest vakatusse
  4.4. Vakatuse õõnestav nauding
  4.5. Naudinguline ja Uus
  4.6. Kirjanduse tundmatu
  Lävepakk
 5. Vaikiva kirjutaja võimelisusest
  Enne kõike
  5.1. Vaikimisperioodist ühes kirjandusloos: Betti Alveri näide
  5.2. Giorgio Agamben võimelisusest
  5.3. Kirjutaja raske vabadus
  5.4. Bartleby vaikimine – „Ma eelistaks mitte”
  5.5. Lepitav vaikimine ja vaikimise lepitamine

  Kokkuvõte
  The Reconciliatory Purpose of Literature. Summary