Kohanevad tekstid

Toimetanud Virve Sarapik ja Maie Kalda

Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti kultuuriloo ja folkloristika keskus, Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetool, 2005.

Kogumik “Kohanevad tekstid” jätkab 2002. aastal ilmunud “Kohandumise märkide” traditsiooni ning selle lähteks on aastatel 2003 ja 2004 Eesti Kirjandusmuuseumi ja Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetooli paariskonverents. Kohanemine on seotud nii inimese kui elusolendi kõige loomuomasemate tarvete, teadvustamata elutungi kui ka sihipärase kaasakõlamisega sotsiaalse, poliitilise ja retoorilise keskkonnaga. Kohanemise paratamatuse nentimine vaimukultuuri osana toob ent esile ka vastastungid – mässu, vastupanu- ja vabaduseiha, determineerituse ning isikuvabaduse probleemid.

Ajaliselt tõusevad kogumikus kõige kontsentreeritumalt esile stalinism ühes sellele eelnenud “järel-eesti aja” ja järgneva murenemis-murranguperioodiga, hõredam on 1970. aastate lõpu ja 1980. aastate vaatlus, seejärel rohkem kaetud taas üheksakümnendate murrang.