Traditsioon ja avangard: lisandusi 1990. aastate kirjandusmuutustele

Philologia Estonica Tallinnensis, Nr 4, 2019. Toimetanud Luule Epner, Ave Mattheus ja Piret Viires

Erinumbri artiklite pdf-id (välislink)


Sisukord:

Traditsioon ja avangard kirjanduses
Luule Epner, Ave Mattheus, Piret Viires

Traditsioonist ja modernismist eesti sonetis [Modernism and Tradition in the Estonian Sonnet]
Rebekka Lotman

Traditsioon ja avangard eesti kirjandusõpetuse kujunemisloos [Tradition and Avant-garde in the Development of Estonian Literary Pedagogy]
Katre Talviste

Traditsioon ja avangard: lisandusi 1990. aastate kirjandusmuutustele [Tradition and Avant-garde: Some Additions to Literary Changes in the 1990s]
Piret Viires

Kunstiliste maailmade kehastamine Karl Ristikivi „Hingede öö” näitel [Embodiment of Artistic Worlds on the Basis of Karl Ristikivi’s Novel “Night of Souls”]
Anneli Saro, Hedi-Liis Toome

Ajalooline müüt Jaan Kaplinski draamas „Neljakuningapäev“ [Historical Myth in Jaan Kaplinski’s “Day of the Four Kings”]
Paavo Põldmäe

García Márqueze „Patriarhi sügis“ traditsiooni ja uuenduse vahel [“The Autumn of the Patriarch” by García Márquez − Between Tradition and Modernity]
Merilin Kotta

On Cultural Contacts and their Impact on Literature in Tallinn in the Early 17th Century [Kultuurikontaktidest ja nende mõjust Tallinna kirjandusväljale 17. sajandi alguses]
Aigi Heero